Trin 2 - Søg byggetilladelse

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du søge byggetilladelse.

Når du har:

 • Læst vejledningerne på Byg og Miljø.
 • Sikret dig, at du har undersøgt alt bl.a. de gældende lokalplaner.

Så er det tid til at søge byggetilladelse.

Søg byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet på Byg og Miljø - Brug MitID

 • Du skal beskrive det byggearbejde, du ønsker at udføre og oplyse om bebyggelsesprocent, anvendelse, materialer og konstruktioner.
 • Du skal også oplyse, om der er deklarationer som fx byggelinjer på din ejendom. Det kan du undersøge på tinglysning.dk.
 • Læs om byggesagsgebyr
 • Læs altid vejledningerne på Byg og Miljø.
 • Tjek at du har uploadet al relevant materiale og navngivet det korrekt.
 • Angiv brandklasse og konstruktionsklasse. Vedhæft dokumentation for dine valg.
 • Afkryds de tekniske forhold for dit byggeri.
 • Husk fuldmagt og/eller underskrift fra ejere.

Situationsplan

Situationstegningen skal vise:

 • Bygningens/bygningernes placering på grunden, med mål til naboskel/ sti, skel mod vej og afstand mellem øvrige bygninger.
 • Tegningen skal være i fast målstok og have Nordpil indtegnet.
 • Terrænkoter, eventuelle terrænændringer og støttemure indtegnes.
 • Terrasser og opholdsarealer der er hævet mere end 30 cm over terræn, indtegnes (BR-18 § 179).
 • Arealer og bebyggelsesprocent vises på tegningen.
 • Parkeringsarealer samt overkørsel indtegnes.

Se eksempel på en situationsplan

Plantegning

Plantegningen skal vise:

 • Tegningen skal være i fast målstok og have nordpil indtegnet.
 • Tegningen skal være målsat på minimum alle udvendige mål, herunder vinduer og døre.
 • Eventuelle redningsåbninger vises på tegningen.
 • Arealer og bebyggelsesprocent vises påtegningen.
 • Rumbeskrivelser vises på tegningen.
 • Eventuelle hævede terrasser indtegnes.
 • Ved tilbygninger, skal eksisterende forhold tydeligt fremgå på tegningen.

Se eksempel på en plantegning

Facadetegning

Facadetegningen skal vise:

 • Bygningens/bygningernes placering på grunden med det skrå højdegrænseplan indtegnet mod relevante skel.
 • Tegning skal være med alle relevante mål og i fast målstok.
 • Højder på bygningen måles fra naturligt terræn (BR-18 § 456).
 • Terrænkoter, eventuelle terrænændringer indtegnes.
 • Terrasser og opholdsarealer der er hævet mere end 30 cm over terræn, indtegnes (BR-18 § 179).
 • Facadernes orientering vises (fx ”Facade mod nord”).

Se eksempler på facadetegninger: Eksempel Nord og Syd og eksempel Øst og Vest

BR-18 § 177

Ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold, når disse betingelser er opfyldt:

 • Maksimal højde er 1,4 x afstand til naboskel og sti.
 • Mindste afstand til skel på 2,50 m mod nabo og sti.
 • Mod vej må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.

Snittetegning

Snittetegningen skal vise:

 • Bygningen tegnes i den rette målstok og relevante mål indtegnes.
 • Terræn indtegnes.

Beskriv de konstruktioner der anvendes til:

 1. Tag.
 2. Loft.
 3. Ydervægge.
 4. Indervægge.
 5. Vinduer/døre.
 6. Terrændæk.
 7. Fundament.

Eksempel på materialebeskrivelse:

Ydervæg:

 • 108 mm blødstrøgne teglsten.
 • 240 mm mineraluld kl. 32.
 • Murbindere.
 • 100 mm porebeton elementer.

Se eksempel på en snittetegning

Når du søger om et nyt hus, skal du oplyse, hvordan dit hus opvarmes fx fjernvarme, naturgas, oliefyr, jordvarmeanlæg, varmepumpe eller lignende.

Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, der bruges af både borgere og virksomheder i hele landet til at søge om bygge- og miljøtilladelser.

Byg og Miljø guider dig igennem din ansøgning. Når du har søgt, vil al korrespondance foregå gennem Byg og Miljø.

Du kan uploade filer i Byg og Miljø op til 1.049 Mb. Er dine filer større end det, må du splitte dem op. Upload gerne filerne i PDF-format og giv dem et sigende navn.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 25 79

Kontaktinformation

E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.

Telefontider

Mandag, tirsdag og torsdag: 10-14.
Fredag: 10-12.