Fleksjob til personer med begrænsninger i arbejdsevnen.

Fleksjob er til dig, hvis du har væsentlig, varig begrænsning i arbejdsevnen i ethvert job og ikke kan få eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Hvis du ønsker et fleksjob

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller sygedagpenge, vil din jobkonsulent løbende i forbindelse med opfølgningen af din sag, tage stilling til eventuel berettigelse til fleksjob.

Hvis du er i arbejde og gerne vil høre mere om dine muligheder for at få fleksjob eller anden hjælp til at fastholde din kontakt til arbejdsmarkedet, skal du henvende dig til Team Sygedagpengeopfølgning i Jobcenter Helsingør for at få en uddybende orientering.

Hvad er fleksjob?

Fleksjob er et tilbud til personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Er du ansat i et fleksjob, udbetaler din arbejdsgiver løn til dig for de timer, du arbejder i fleksjobbet. Helsingør Kommune supplerer din løn med fleksløntilskud. Du kan blive ansat i fleksjob hos både private og offentlige arbejdsgivere.

Jobcenter Helsingør skal løbende vurdere fleksjobbet, og om din arbejdsindsats kan øges, mindskes eller helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændrer sig.

Betingelser for at få fleksjob

For at få tilbud om fleksjob, skal du opfylde disse betingelser

  • Du er under folkepensionsalderen.
  • Du har væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen.
  • Du kan ikke fastholde eller opnå beskæftigelse på ordinære vilkår.
  • Du modtager ikke førtidspension.
  • Erhvervsrettede aktiviteter, fx aktivering eller revalidering efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik eller anden lovgivning, har ikke været nok til at bringe dig ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Afklaring af arbejdsevne

For at få tilbud om fleksjob, skal din arbejdsevne være væsentligt, varigt begrænset. Din arbejdsevne er din evne til at varetage et arbejde i bred forstand. Det vil sige ikke nødvendigvis det job, som du tidligere har haft, eller er uddannet til. Begrænsningen i arbejdsevnen kan være begrundet i fysiske eller psykiske faktorer, men også særlige sociale forhold indgår i vurderingen.

For at kunne vurdere din arbejdsevne, skal der udarbejdes en rehabiliteringsplan sammen med dig. Rehabiliteringsplanen beskriver dine ressourcer og dine udfordringer i forhold til din arbejdsevne.

I forbindelse med rehabiliteringsplanen skal der indhentes en del oplysninger. Det kan fx være helbredsmæssige oplysninger fra din læge, speciallæge eller hospitalet. Derudover skal du deltage i en eller flere praktiske afprøvninger af din arbejdsevne. Det kan fx være virksomhedspraktik.

Vurderingen af, om du er berettiget til et fleksjob, sker på baggrund af en samlet tværfaglig vurdering. Heri indgår helbredsmæssige, arbejdsmæssige og sociale forhold. Det skal være dokumenteret, at din arbejdsevne er væsentligt, varigt begrænset indenfor alle erhverv. Kompetencen til at bevilge fleksjob ligger hos Fleksrådet.

Vil du vide mere

Vil du vide mere om fleksjob, kan du kontakte Jobcenter Helsingør.

Fleksydelse

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Fleksydelse minder om efterløn, men er målrettet personer, der er visiteret til fleksjob

Ledighedsydelse

Ledighedsydelse er til ledige personer, der er visiterede til fleksjob. Fleksjobvisiterede personer modtager ydelsen, så længe de venter på et fleksjob

Søg ledighedsydelse - Husk dit NemID


Ved ledighed har fleksjobvisiterede ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge. De har derimod ret til ledighedsydelse. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at personen:

  • Opfylder betingelserne for at få et fleksjob.
  • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
  • Tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde.
  • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob.
  • Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en person har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Læs mere på borger.dk

Jobcenter og Ydelse

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: jobogydelse@helsingor.dk