Høns og andre fugle

Godt at vide, hvis du overvejer at holde høns.

Indretning og drift af hønsehold, duehold og burfugle

Din bestand skal afpasses efter forholdene. Det vil sige, at hønsehus, hønsegård, dueslag og fuglebure skal etableres mindst tre meter fra naboskel. Endvidere skal bygningsreglementets bestemmelser opfyldes. Hønsehus, dueslag og fuglebure skal sikres mod indtrængning af rotter. Foder skal opbevares i rottesikrede beholdere. Dyreholdet skal renholdes på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flue-eller lugtgener.

Gødningen fra dyreholdet skal enten:

  • Iblandes jorden til gødningsformål
  • Opbevares i lukket beholder
  • Bortskaffes som dagrenovation

Dyreholdet må ikke give støjgener

Har du støjende fugle, herunder hane og hanekyllinger skal du sørge for, at de bliver holdt inde i et mørklagt hus fra kl. 20.00-07.00 på hverdage og fra 20.00-08.00 på lørdage, søn-og helligdage. Hønsehus og dueslag vil kunne kræves støjisoleret svarende til minimum 100 m.m. almindelig isoleringsmateriale.

Hvor gælder retningslinjerne?

Retningslinjerne gælder for hold af høns, duer og andre fugle i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.
Er der i gældende byplanvedtægt, lokalplan eller ved tinglyste klausuler på ejendommen bestemmelser, der regulerer hønsehold og andet fuglehold, gælder de.
Det samme gælder, hvis lokale grundejer-, andels-og lejerforeninger har vedtaget regler, der ikke tillader hønse-, due-og andet fuglehold eller har fastsat skærpede regler.

Generelt

Eksisterende dyrehold, der ikke giver anledning til gener, kan fortsat bestå uden at opfylde retningslinjerne.
Medfører et dyrehold væsentlige gener, kan kommunen give ejeren et påbud om at bringe geneforholdet til ophør. Giver dyreholdet herefter alligevel anledning til væsentlige gener for de omkringboende, kan kommunen nedlægge forbud mod dyreholdet.

Tilsyn

Center for By, Land og Vand i Helsingør Kommune er tilsynsmyndighed. Centret giver påbud og forbud, hvis centret vurderer, at reglerne i retningslinjerne overskrides.
Center for By, Land og Vand kan afvise at behandle klager over støj- og lugtgener fra dyrehold, hvis det anses for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Dispensation og klage

Kommunens afgørelse i medfør af bekendtgørelsen og nærværende retningslinjer kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Sager der afvises i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 85, kan af klageren rejses som civilretsligt søgsmål.

Overtrædelse af reglerne

Undlader ejeren at efterkomme påbud eller forbud kan dette straffes med bøde i henhold til straffebestemmelserne i bekendtgørelsen nævnt under punkt 1.

Lovgrundlag

Retningslinjerne er udfærdiget med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012, miljøregulering af visse aktiviteter.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.