Spildevand og regnvand

Få oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand.

Kloakerede ejendomme

Langt de fleste ejendomme i byerne er tilsluttet det offentlige kloaknet. Det er Forsyning Helsingør der står for driften af kommunens kloakker og renseanlæg. Har du spørgsmål eller problemer vedrørende kloaknettet, skal du derfor henvende dig til Forsyning Helsingør. 

Gå til Forsyning Helsingørs hjemmeside

Ejendomme på landet

Nogle ejendomme på landet er tilsluttet kloakken, mens andre har en alternativ renseløsning som fx minirenseanlæg eller nedsivningsanlæg. I de kommende år vil en række ejendomme i det åbne land blive kloakeret, mens andre vil modtage et påbud om forbedret rensning. 

I Spildevandsplanen for 2012-2026 kan du finde mange flere oplysninger om fx hvilke områder der er planlagt kloakerede.

Du kan også læse mere om spildevand på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.

Kloak

Ved akutte problemer med den offentlige kloak kan du kontakte Forsyning Helsingør på tlf. 48 40 50 50.

Uden for normal åbningstid kan Forsyning Helsingør kontaktes på vagttelefon 48 40 50 50.

Har du problemer med kloakken på din egen grund, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Se også Forsyning Helsingørs hjemmeside for mere information om kloak 

Vand på vej

Ved akutte problemer med vand på kørebanen kan du kontakte Nordsjællands Park og Vej på tlf. 49 28 49 60.

Uden for normal åbningstid kan Falck kontaktes på tlf. 70 10 20 30.

I Helsingør Kommune kan regnvand ledes til kloak, når der er fælles- eller regnvandskloak. Hvis der er spildevandskloak, skal regnvand håndteres lokalt.

Du har to muligheder for at se, om du bor et sted, hvor overfladevand må ledes til kloakken:

Spildevandsplanen

Kommunens digitale kort

Lokal håndtering af regnvand

Hvis det ikke er muligt at lede regnvand til kloakken, hvor du bor eller hvis du blot ønsker at håndtere det regnvand der falder på din grund selv, er der flere muligheder. 

Den mest almindelige løsning er regnvandsfaskiner, men det er også muligt at lave fx regnvandsbede. Du kan få inspiration til hvordan du håndtere regnvand lokalt på LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i Danmarks hjemmeside.

I "Fra taget til toilettet" fra Miljøstyrelsen kan du læse, hvad du må bruge dit regnvand til. Du kan også læse, hvordan du får tilladelse til at anvende regnvand i din husholdning. 

Nedsivning af regnvand

For at aflaste kloaknettet ønsker Helsingør Kommune at mest muligt regnvand nedsives.

Du må selv etablere en regnvandsfaskine på din grund, det kræver dog en nedsivningstilladelse fra Helsingør Kommune. Derudover skal du være opmærksom på at ikke al jord er lige egnet til nedsivning og, at en række afstandskrav skal overholdes:

 • Mindst 25 meter til drikkevandsboringer.
 • Mindst 25 meter til vandløb, søer og hav.

Endelig er der i DS 440 "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning" angivet følgende vejledende afstandskrav:

 • Mindst 5 meter til beboelseshuse.
 • Mindst 2 meter til huse uden beboelse.
 • Mindst 2 meter til naboskel.

For ikke at få problemer med rotter, er det vigtigt at få lukket gamle rør til kloaksystemet. Husk at dette kun må gøres af en kloakmester, da al arbejde med kloakledninger kun må udføres af autoriserede kloakmestre.

Dimensionering af faskiner og regnbede

Når LAR-anlæg, som faskiner og regnbede, skal dimensioneres anbefaler Helsingør Kommune, at der anvendes følgende:

 • En gentagelsesperiode på 10 år
 • En sikkerhedsfaktor på 1,1

Derudover er det vigtigt, at undersøge jordens nedsivningsevne, da det er afgørende for, hvor stor fx. faskinen skal være.

Ved kraftig regn kan der opstå situationer, hvor faskiner og regnbede ikke kan tage alt det vand, som kommer. Derfor anbefaler Helsingør Kommune, at terrænet udformes, så det overskydende vand kan løbe hen, hvor det ikke gør skade, fx til en lavning i græsplænen eller et lavtliggende bed. Vandet må ikke ledes ind til naboen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Helsingør Kommunes spildevandsplan, der blev vedtaget den 24. september 2012, giver mulighed for, at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand.

Ordningen gælder fra den dag spildevandsplanen blev vedtaget, det vil sige der udbetales ikke med tilbagevirkende kraft.

Maksimalt 40 procent af tilslutningsbidraget kan blive tilbagebetalt.

For at komme i betragtning til tilbagebetaling skal alt regnvand fjernes fra Forsyning Helsingørs kloak. Derudover er der en række krav, som skal være opfyldt. På Forsyningens hjemmeside finder du mere information om disse krav og en beskrivelse af hvad du skal gøre, hvis du ønsker at søge om tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

Når spildevand med olie og forurenende partikler ledes til offentlig kloak, skal vandet renses for at undgå at forurene kloak, renseanlæg samt vandløb, søer og havet. Nogle steder stilles der krav om rensning i sandfang og olieudskiller, mens sandfang andre steder er tilstrækkeligt. 

Det er altid en konkret vurdering, hvilken rensning der er nødvendig. I retningslinjerne kan du læse mere om dimensionering, drift og krav til netop sandfang og olieudskillere, når der afledes til kloak.

Helsingør Kommune har en kommunal tømningsordning for olieudskillere og tilhørende sandfang. Ordningen drives for kommunen af I/S Alfa Specialaffald (www.alfa.dk). Tilmelding til ordningen kan ske på tlf. 54 88 11 00 eller alfa@alfa.dk.

Retningslinjer for forsinkelse af overfladevand

Retningslinjer for rensning af overfladevand fra p-pladser

Ikke alle huse i det åbne land er koblet på det offentlige kloaknet. Hvis du har et hus, som ikke er koblet på kloakken, findes der en række andre løsninger til bortskaffelse af spildevandet.

Man kan fx etablere et minirenseanlæg, et nedsivningsanlæg eller en samletank. Kontakt en kloakmester for vejledning om de forskellige renseløsninger.

Etablering af minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, samletanke og andre lokale renseløsninger kræver en tilladelsen, som gives af Helsingør Kommune. Anlæggene skal etableres af en autoriseret kloakmester.

Søg om tilladelse til lokal spildevandsrensning via Byg og Miljø

Du kan læse om de krav, der stilles til rensningen af spildevand fra din ejendom i Helsingør Kommunes spildevandsplan. 

Forbedret spildevandsrensning

I de kommende år vil en række ejendomme i det åbne land blive kloakeret, mens andre vil modtage et påbud om forbedret rensning. Det sker for at forbedre kvaliteten af vores vandmiljø.  

Hvilke ejendomme skal have forbedret rensning?

Helt kort er det de ejendomme, som ikke lever op til de gældende rensekrav. I spildevandsplanen eller på kommunens digitale kort, er det muligt at se hvilke rensekrav der er på netop din ejendom. 

Som udgangspunkt er det de ejendomme som i Helsingør Kommune er registreret med direkte udledning af spildevand til sø, vandløb eller mose, der vil modtage et påbud. Derudover kan der på de resterende ejendomme, være forhold der gør, at der også der er behov for forbedret spildevandsrensning.

Det vil i alle tilfælde bero på en individuel vurdering, hvorvidt der skal laves forbedret rensning eller ej.

Hvad betyder det for dig som grundejer, hvis du får et påbud om forbedret spildevandsrensning?

Hvis du modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning på din ejendom, skal du være opmærksom på:

 • Der vil i påbuddet være stillet krav om, hvilken renseklasse spildevandet som minimum skal renses til. Det har betydning for hvilken renseløsning du kan vælge. 
 • Du får et år til at etablere en ny renseløsning.
 • Helsingør Kommune tager gerne en snak om dine muligheder, men det anbefales at du kontakter er kloakmester for vejledning og priser.
 • Ejendomme der bruges til helårsbeboelse - uden erhverv - vil blive tilbudt et kontraktligt medlemskab af Forsyning Helsingør. Vælges denne løsning, skal Forsyning Helsingør stå for etablering og drift af det nye anlæg. Som grundejer har du ansvar for anlæg og drift af bundfældningstanken, og du skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag på lige fod med de ejendomme, som kloakeres.

Hjælp til finansiering og udskudt frist

I 2015 trådte "bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt" i kraft. Denne nye bekendtgørelse gør det muligt for grundejere, at ansøge om længere frist, før påbuddet om forbedret spildevandsrensning skal være udført. Den giver også mulighed for at grundejer kan søge Forsyning Helsingør om en afdragsordning, og på den måde få finansieret en ny spildevandsløsning. 

Det kræves at grundejers samlede husstandsindkomst er på under 352.642 kr./år. Du skal bruge denne blanket: Link til blanket. Du skal sende blanketten sikkert via digital post til Opkrævningen i Helsingør Kommune. Du bør ikke sende blanketten via mail, da blanketten indeholder personoplysninger.

Send digital post til Opkrævningen

Skal din ejendom tilsluttes kloakken?

Når det i spildevandsplanen er besluttet at et område skal kloakeres, og Forsyning Helsingør har ført en stikledning frem til din grundgrænse, er du forpligtet til - for egen regning - at slutte "dig" til kloakken. Det vil sige, du skal få en kloakmester til at trække kloak fra dit hus til forsyningens ledning.

Tilslutningspligten fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Vær opmærksom på:

 • Kun en autoriseret kloakmester må ændre og etablere kloakker på din grund. På den måde er du sikker på at arbejdet er udført med lovlige metoder og materialer.
 • Når arbejdet er afsluttet, skal din kloakmester sende en færdigmelding og en tegning "som udført" til Center for By, Land og Vand, gerne pr mail til BLV@helsingor.dk.
 • Har du fået byggetilladelse til byggeri af et enfamiliehus, et sommerhus eller en tilbygning, er færdigmeldingen af kloakarbejdet altid en del af den dokumentation, som skal sendes til Helsingør Kommune, når byggearbejdet er færdigt.

Renovering af kloak

Byggearbejder og ændringer ved afløbsledninger på din egen grund skal altid udføres af personer eller virksomheder, som har autorisation. På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde et register over autoriserede kloakmestre.

Arbejdet kan normalt udføres uden byggetilladelse eller anmeldelse. Kun hvis der er forurenet jord på grunden, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

Den autoriserede kloakmester skal sende en færdigmelding og en tegning med det udførte arbejde til Center for By, Land og Vand, gerne pr mail til BLV@helsingor.dk.

Lån til betaling af tilslutningsbidrag

Hvis din ejendom skal kobles på kloakken, må du påregne en udgift til kloakmesteren, som skal lave tilslutningen på din grund. Derudover skal du betale et tilslutningsbidrag til Forsyning Helsingør.

I nogle tilfælde er det muligt for pensionister at søge om lån til betaling af tilslutningsbidraget

Forlænget frist for kloaktilslutning og afdragsordning

For økonomisk trængte borgere, er der mulighed for at ansøge om en fristforlængelse af, hvornår din ejendom skal være tilsluttet kloakken. Udover fristforlængelse er det også muligt at søge en afdragsordning hos Forsyning Helsingør. Denne ordning er gældende for borgere hvis samlede husstandsindkomst er på under 352.642 kr./år.

Søg om fristforlængelse

Hvis du har nogle spørgsmål til denne ordning, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommune er alle ejendomme, der er registreret med en bundfældningstank, automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning. Det er Forsyning Helsingør, der driver ordningen.

Alle tanke tømmes årligt i løbet af ugerne 38-48. I 2017 vil tømningerne blive foretaget i uge 38-48. Ca. to uger inden din tank bliver tømt, vil du modtage et brev med nærmere information om tidspunktet for tømningen.

Du kan læse mere om tømningsordningen og regulativet for tømningsordningen på Forsyning Helsingørs hjemmeside.

Center for By, Land og Vand

Stengade 59 
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk - Skriv ikke følsomme personoplysninger, da din henvendelse kan blive offentligt tilgængelig.