Økonomisk fripladstilskud

Du kan få økonomisk fripladstilskud til kommunale og private vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, SFO'er og klubber.

Søg om økonomisk fripladstilskud på Digital Pladsanvisning

Hvis du modtager sociale ydelser er det vigtigt, at du er opmærksom på både dine rettigheder og dine pligter.

I 2024 kan du få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens indkomst i 2024 er under 622.200 kr. Indkomstgrænsen forhøjes med 70.089 kr. for enlige forsørgere i 2024.

Hvis der er mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Når du søger om økonomisk fripladstilskud vil din friplads gælde fra den efterfølgende første i måneden eller fra den dato, dit barn er indmeldt, hvis vi har modtaget din ansøgning indenfor to måneder fra indmeldelsesdato.

For at kunne få bevilget økonomisk fripladstilskud, skal husstandens aktuelle indkomst omregnet til årsindkomst (12 x den aktuelle måneds indkomst) ikke overstige de gældende indkomstgrænser. 

Enlig forsørger

En enlig forsørger kan søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen, og ved dokumentation af status som reelt enlig, skal kommunen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænse. 

Du er forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i sammensætningen i din husstand, civilstatus eller andre forhold, som betyder noget for dit økonomiske fripladstilskud.

Bor barnet sammen med begge forældre, er det den samlede husstandsindkomst hos forældrene, der skal lægges til grund for vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud. Bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men er denne gift eller lever i et samlivslignende forhold med en anden person, sker der også en sammenlægning af indtægterne i husstanden.

Bor et barn, hvis forældre ikke lever sammen, lige meget hos hver af sine forældre, er det husstandsindkomsten hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der tæller, uanset om forældrene har fælles forældremyndighed. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på vurderingen af, om der kan gives økonomisk fripladstilskud.

Varige ændringer i indkomsten

Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt, skal du søge igen, så dit økonomiske fripladstilskud kan blive omberegnet. 

Løbende ændringer i indkomsten

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud - og dermed forældrebetalingen - ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge

Feriepenge medregnes fremover, i den måned de beskattes, hvilket vil få betydning for dit økonomiske fripladstilskud i den måned. Det vil sige, at det nødvendigvis ikke er i den samme måned, som feriepengene kommer til udbetaling.

Fripladsen stoppes automatisk

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget og grænsen for, at modtage økonomisk friplads er overskredet, vil din økonomiske friplads blive stoppet, og du skal søge om økonomisk fripladstilskud på ny. 

Oplysningspligt

Du er stadig forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen om indkomstændringer, da det fremover genberegnes automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse Pladsanvisningen om indkomsten. Det er fortsat en god ide at give besked - ved at søge om friplads igen - om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Hvis der sker ændringer i dine personlige forhold, som kan medføre ændring/regulering i din bevilling, har du pligt til straks at søge fripladstilskud igen.

Forældrene er ligeledes forpligtiget til at søge igen, hvis der sker ændringer i husstanden. Det er ikke tilstrækkeligt at give besked om ændringer i økonomi og/eller husstandens størrelse til andre instanser indenfor Helsingør Kommune eller SKAT.

Helsingør Kommune får hver måned automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig i forhold til de beløb, I har søgt og fået bevilliget friplads med. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, genberegnes din forældrebetaling automatisk.

Genberegningen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra os, hvis du skal betale mere. Der går nogle måneder, før din opkrævning reguleres, da vi skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned.

Feriepenge medregnes i den måned de beskattes, hvilket vil få betydning for dit økonomiske fripladstilskud i den pågældende måned. Det vil sige, at det nødvendigvis ikke er i den samme måned, som feriepengene kommer til udbetaling.

Din forældrebetaling genberegnes både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder med et vist beløb. 

En gang om året bliver dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

SU-Lån og andre lån skal ikke medregnes i indkomstgrundlaget.

Bemærk at eventuel arbejdsindtægt fx fra ferieperioder har betydning for størrelsen af det fripladstilskud, du er berettiget til at modtage.

Økonomisk fripladstilskud bevilges udefra forskudsregistreringen og det forventede årsresultat.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk ved månedlige reguleringer.

Du har pligt til at oplyse, hvis du modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark.

Fripladsen vil kun blive reguleret ud fra årsopgørelsen en gang om året.

Helsingør Kommune kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetalingen ift. tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven – fx Post Nord.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen