Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde for borgere i Helsingør Kommune.

I Helsingør Kommune er det frivillige sociale arbejde et værdifuldt supplement til den offentlige indsats på det sociale område.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Puljen er uddelt i 2024 og kan søges igen i januar 2025.

Frivilligt socialt arbejde er aktiviteter af social eller sundhedsmæssig karakter, som drives af frivillige.

Målet med det frivillige sociale arbejde er at give enkeltindivider eller grupper en øget livskvalitet eller omsorg samt at forebygge og løse velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde er kendetegnet ved:

 • At være grundlagt på frivillig basis.
 • At være "non-profit", dvs. de skal ikke skabe økonomisk overskud.
 • At den frivillige indsats udgør en betydningsfuld del af grundlaget.

Formålet med denne pulje er at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

I denne pulje prioriterer vi følgende målgrupper:

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Ældre, som er særligt udsatte. Ansøgninger om midler til indsatser med aktiverende og forebyggende formål skal i stedet indsendes til § 79-puljen
 • Personer med kronisk sygdom, handicap eller psykisk sygdom
 • Personer, der har brug for hjælp til integration
 • Personer, der oplever ensomhed
 • Personer med misbrug - både nuværende og tidligere misbrugere
 • Pårørende til ovenstående målgrupper.

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats.

Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og en NemKonto, der er tilknyttet til dette CVR-nummer.

Der kan som udgangspunkt søges tilskud til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats og foreningens drift.

Der gives støtte til aktiviteter:

 • der supplerer eller understøtter Helsingør Kommunes egne indsatser særligt i relation til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 
 • der fremmer fysisk og mental sundhed, sociale relationer, fællesskaber og dannelse af netværk
 • både er nye og etablerede aktiviteter
 • hvor den frivillige indsats er afgørende og udføres til gavn for andre end én selv og ens familie
 • der er åbne for alle relevante borgere i målgruppen
 • der er lokalt forankret i Helsingør Kommune og inkluderer borgere fra Helsingør Kommune.

Der gives ikke støtte til:

 • aktiviteter med primært politisk, religiøst eller kommercielt formål
 • aktiviteter, der har fundet sted på ansøgningstidspunktet
 • aktiviteter, der på anden vis modtager støtte fra andre puljer i Helsingør Kommune
 • landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter, der ikke er forankret lokalt såsom indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.
 • større udgifter til udflugter herunder transport og busleje, entre, rundvisninger mv.
 • personlige gaver, blomster og anden markering af jubilæer og mærkedage
 • løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorar
 • større indkøb af udstyr og istandsættelse af bygninger. Indkøb af udstyr må ikke overstige 5.000 kr. Endvidere skal indkøbet være afgørende for gennemførsel af aktiviteten
 • leje af lokaler. Foreningen kan kontakte kommunen, hvis de mangler et lokale
 • byggeri og anlæg.

I vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på:

 • at ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe
 • at beløbets størrelse harmonerer med antal deltagere dvs. hvor mange borgere kommer tilbuddet til gavn
 • om der primært søges til regelmæssige aktiviteter (fx caféer, selvhjælpsgrupper, mentorordning, besøgsven) frem for enkeltstående aktiviteter (fx fejring af jubilæum, udflugter, events)
 • at der så vidt muligt samarbejdes med andre relevante aktører fx andre lokale foreninger, Frivilligcentret eller kommunale aktører fra Helsingør Kommune
 • hvordan indsatsen/aktiviteten kan gennemføres, hvis foreningen modtager en mindre § 18-bevilling end ansøgt samt muligheden for andre finasieringskilder (fx andre fonde og puljer).

Budgettet skal opfylde følgende:

 • Støtte til driftsudgifter såsom porto, kontorartikler og telefon må maksimalt udgøre 25 % af det samlede støttebeløb, der ansøges om
 • Der ydes kun støtte til transport af frivillige, hvis transporten er en forudsætning for, at den frivillige kan gennemføre sit arbejde
 • Udgifter der ikke er specificeret, dækkes ikke.

Alle foreninger, der har modtaget tilskud, skal senest 1. marts året efter indsende et regnskab for brugen af tilskuddet. 

Indsendelse af regnskabet er en forudsætning for, at foreningen kan få midler fra §18 puljen året efter. For indsende regnskabet til os, skal du bruge den digitale løsning.

Beretning og regnskabsskema - §18-puljen

Hvis I har aktiviteter i resten af marts og april, kan I skrive udgifterne for disse aktiviteter på regnskabet.

Hvis I stadig ikke kan bruge det bevillige beløb inden slutningen af april, bedes I skrive til ksc03@helsingor.dk for at tilbagebetale det bevilgede beløb til Helsingør Kommune.

I januar afholdes et informationsmøde om puljen med mulighed for at stille spørgsmål. Mødet afholdes i samarbejde med Frivilligcentret.

Derudover kan man kontakte frivilligkonsulenten, hvis der er spørgsmål i forbindelse med at udfylde ansøgningen på frivillig@helsingor.dk

 • Afdeling 10 fælleshus: 10.000 kr.
 • Afterwalk: 10.000 kr.
 • Bedre Psykiatri Helsingør: 10.000 kr.
 • Boligselskabet Nordkysten, afdeling 8 og 9:  20.000 kr.
 • Center for Digital Pædagogik: 10.000 kr.
 • Familiecenter Kluboliven: 20.000 kr.
 • Foreningen UngTrivsel, lokalkomite i Helsingør: 15.000 kr.
 • Frelsens Hær: 20.000 kr.
 • Cafe Fælles Espergærde: 6.000 kr.
 • Cafe Fælles Helsingør: 11.000 kr.
 • Motionsnetværket: 10.000 kr.
 • Fælles familiespisning i Børnenes Hus: 30.000 kr.
 • Kulturbro i & omkring Børnenes Hus: 25.000 kr.
 • Frivillignet for Flygtninge – Helsingør: 20.000 kr.
 • Haveselskabet Helsingør: 10.000 kr.
 • headspace Helsingør: 25.000 kr.
 • Helsingør Familietjeneste: 35.000 kr.
 • Helsingør Motionsklub: 1.000 kr.
 • Hjerneskadeforeningen i Helsingør: 30.000 kr.
 • Klimahave3000: 15.000 kr.
 • Kvindeforum/Frivilligcenter Helsingør: 8.500 kr.
 • Kvisten: 10.000 kr.
 • LEV Helsingør: 10.000 kr.
 • Lungeforeningen, Helsingør Lokalafdeling: 25.000 kr.
 • Mødrehjælpen Helsingør Lokalforening: 52.900 kr.
 • Nordsjælland-Øst: 22.500 kr.
 • Osteoporoseforeningen, afdeling Nordsjælland: 10.000 kr.
 • Røde Kors Helsingør Afd.: 30.000 kr.
 • Røntofte Krisecenter: 20.000 kr.
 • Sind Helsingør Lokalforening: 10.250 kr.
 • Snekkersten IF: 25.000 kr.
 • Snoezelhuset i Helsingør: 34.000 kr.
 • Stubben Kirkens Korshær: 20.000 kr.

Aktivitetskontoret

Kontakt Helsingør Kommunes frivilligkonsulent

Mail: frivillig@helsingor.dk