Udviklingspuljen til aktiviteter på folkeoplysningsområdet

Der kan søges tilskud til nye eller nyskabende aktiviteter. Folkeoplysningslovens §6, stk. 3 åbner for, at der skal etableres en kommunal pulje til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for lovens område. Idræts- og Fritidsudvalget har uddelegeret opgaven med at administrere puljen til Idræts- og Fritidsforum, Helsingør Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

Alle, der brænder for en god idé og har mod på at tage et initiativ og omsætte ideen til handling. Det vil sige:

 • Foreninger.
 • Aftenskoler.
 • Klubber.
 • Selvorganiserede grupper.
 • Enkeltpersoner.

Puljen kan søges til udvikling af nye projekter, initiativer og ideer med folkeoplysende formål der sikrer, at den enkelte deltager, er i stand til at leve et aktivt liv i et moderne samfund.

Det kan være projekter der:

 • Indtænker fællesskaber, der giver borgerne mulighed for at deltage i dét, de brænder for og er gode til.
 • Samarbejder mellem foreninger/aftenskoler/selvorganiserede og institutioner.
 • Især gavner unge, som ikke tiltrækkes af øvrige foreningstilbud, herunder også etniske minoriteter.
 • Har indsatser og aktiviteter rettet mod inklusion af socialt udsatte børn og unge.
 • Har indsatser, der har fokus på integration, sundhed eller boligsociale forhold.
 • Inddrager og tiltrækker nye målgrupper i aktiviteterne.
 • Har aktiviteter for grupper med særlige behov.
 • Nytænker sundhed, forebyggelse og bevægelse.
 • Bygger på en klimavenlig tankegang.
 • Har til formål at tiltrække frivillige.
 • Har til hensigt at bygge bro og løse udfordringer.
 • Foreningsudviklingsprojekter.

Projekterne skal være åbne for alle og have et folkeoplysende sigte. Projekterne skal som udgangspunkt foregå i, og henvende sig til borgere i Helsingør Kommune. Der ydes kun støtte til et projekt én gang. Helsingør Kommune ser gerne at projekterne, efter tilskuddet er opbrugt, kan fortsætte ved egenfinansiering.

Idræts- og Fritidsforum kan reservere puljen, eller en del af puljen, til initiativer inden for et bestemt indsatsområde. Forummet kan selv være initiativtager.

Der ydes ikke tilskud til (listen er ikke fuldstændig):

 • Samarbejder mellem skole og foreningslovet i forbindelse med aktiviteter i løbet af skoledagen. Her kan foreningerne med fordel indgå i Åben Skole samarbejdet.
 • Markedsføring af arrangementer.
 • Aktiviteter eller initiativer med et kommercielt formål. Eventuelt overskud må ikke tilfalde enkeltpersoner.
 • Underholdningsture og rejser.
 • Foreningers og aftenskolers almindelige driftsudgifter.
 • Forplejning til arrangementer, som udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer.
 • Aktiviteter og projekter der allerede får direkte tilskud efter folkeoplysningsloven.
 • Aktiviteter og projekter der hører under anden lovgivning.
 • Udelukkende indkøb af materialer. Her kan foreningen med fordel søge materiale tilskudspuljen.

Ansøgningen skal indeholde information om:

 • Hvad der søges penge til, formål og indhold i projektet.
 • Hvor mange penge der søges om.
 • Hvor stor en egenfinansiering der er.
 • Om der er søgt støtte fra anden side.
 • Eventuelle samarbejdspartnere.
 • Projektets varighed, tidsplan.
 • Hvem projektet er målrettet til.
 • Hvor mange forventede deltagere der er.
 • Hvori det nye og nyskabende består. 
 • Oplysninger om projektets videre forløb/drift efter tilskudsmidler er opbrugte.
 • Budget, herunder oplysning om eventuel brugerbetaling skal vedlægges.
 • Andet I måtte finde relevant.

Ansøgere der modtager tilskud, skal efterfølgende sende en kort evaluering samt et regnskab for projektet når dette er afsluttet. Tilskud udbetales til foreningens/initiativtagers cvr. nr./cpr.nr. Sørg derfor for at cvr. nr./cpr. nr. er tilknyttet en NemKonto.

Evt. overskydende midler, skal tilbagebetales til Helsingør Kommune. Idræts- og Fritidsforum kan desuden bede om at projektets initiativtager kommer og laver en mundlig redegørelse til et kommende Idræts- og Fritidsforum møde.

Ansøgninger behandles på Idræts- og Fritidsforums møder fire gange om året. Ansøgninger til udviklingspuljen, skal for at kunne blive behandlet i møderne være modtaget senest:

 • Den 1. marts.
 • Den 1. juni.
 • Den 6. september.
 • Den 25. november.

Ansøgning fremsendes til folkeoplysning@helsingor.dk mrk. "Udviklingspuljen". Ansøger kan forvente at få svar på sin ansøgning efter førstkommende møde i Idræts- og Fritidsforum.

OBS: Der gives ikke tilskud til allerede afholdte projekter. Det er derfor vigtigt, at ansøgningen er blevet behandlet på Idræts- og Fritidsforums møde, inden projektet er afholdt.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt