Tilskud til folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger har mulighed for få forskellige tilskud fra Helsingør Kommune.

Folkeoplysende foreninger har mulighed for få forskellige tilskud fra Helsingør Kommune. 
Hvis din forening ikke er godkendt som folkeoplysende, kan I undersøge mulighederne for at blive det på Trin-for-trin guiden

Se oversigt over de foreninger som fået tilskud i 2023

Har du spørgsmål, kontakt da Idræt og Fritid via mail: folkeoplysning@helsingor.dk 

 

Helsingør Kommune beregner et årligt grundtilskud til de foreninger, der har børne- og ungemedlemmer under 25 år. Vi foretager beregningen ud fra foreningernes indberetning af medlemstal.

Tilskuddet bliver automatisk udbetalt efter, at foreningen har afleveret tilskudsregnskabet, erklæring om indhentelse af børneattester samt medlemstal.

Hvis foreningen ikke ønsker at få aktivitetstilskuddet udbetalt, skal foreningen kontakte Idræt og Fritid på mail folkeoplysning@helsingor.dk.

Fristen for aflevering af tilskudsregnskab, erklæring om indhentelse af børneattest samt medlemstal er 31. januar hvert år.

Foreningerne i Helsingør Kommune kan én gang årligt søge om tilskud til større investeringer og anskaffelser af foreningernes udstyr/materialer i det pågældende år. Der gives ikke tilskud til spillertøj eller bolde.

I skal benytte foreningens MitID for at kunne søge om materialetilskud. Ansøgningsfristen for materialetilskud er den 31. februar hvert år.

Søg materialetilskud

Værd at vide om Materialetilskud

  • Tilskud ydes som udgangspunkt med 50% af den samlede investering eller anskaffelse. Anden finansiering kan ske i form af foreningens egne midler, eget arbejde, sponsorer samt fonde, puljer mv.
  • Foreninger der modtog tilskud sidste år, kan kun helt ekstraordinært opnå tilskud.
  • Der kan kun indsendes en ansøgning pr. forening. Derfor skal hver forening foretage en intern prioritering af egne ønsker og herefter udarbejde én ansøgning. Prisoverslag/tilbud uploades ansøgningen.
  • Tilsagn/afslag på tilskud vil blive sendt til ansøgers eller formanden for foreningens oplyste mailadresse efter ansøgningsfristen udløb.
  • Det bevilgede tilskud udbetales i perioden 1. april - 1. december i pågældende puljeår mod indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter.
  • Ubenyttede bevillinger kan tildeles foreninger, der ikke kom i betragtning ved første fordeling eller hensættes i puljen til akut opstået behov.

OBS: Spejdergrupper skal søge om tilskud direkte hos Spejdernes Fællesråd.

I kan søge om økonomisk støtte til kurser og uddannelse for instruktører, trænere og frivillige ledere tilknyttet foreningen. Uddannelsen eller kurset skal have et emnevalg, som skønnes, at ville øge viden og kendskab til det frivillige arbejde i foreningen, som fx træner- og instruktørkurser, ledelse i og af foreningen. Konferencer, generalforsamlinger, studieophold og lignende er ikke omfattet af ordningen.

Søg om Kursus- og uddannelsestilskud

I skal benytte foreningens MitID for at kunne søge om kursus- og uddannelsestilskud. Husk at have alle bilag for udgifter klar til upload.

Værd at vide om kursus- og uddannelsestilbud

  • Tilskud til kurser og uddannelse ydes med 50 % af dokumenterede udgifter, dog max. 2.500 kr. Der kan søges om max. 7.500 kr. eller for op til tre personer pr. kursus.
  • Kørte kilometer afregnes efter statens kørselstakst. Dokumentation for kørsel, sendes ind sammen med ansøgningen.
  • Hvis der er udgifter til bro, tog eller bus indsendes dokumentation for udgiften sammen med ansøgningen.
  • OBS: Spejdergrupper skal søge om tilskud direkte hos Spejdernes Fællesråd.

Ansøgninger kan indsendes løbende i indeværende år og der gives tilsagn så længe, der er penge i puljen.

Hvis Helsingør Kommune ikke kan anvise et egnet lokale, kan vi yde økonomisk støtte til foreningens egne eller lejede lokaler.

Foreningen skal have status som folkeoplysende forening og godkendes til at kunne modtage lokaletilskud.

Søg lokaletilskud

I skal benytte foreningens MitID for at kunne søge om lokaletilskud. Ansøgningsfrist for lokaletilskud er den 15. marts hvert år.

Betingelser for lokaletilskud

For idræts-og spejderforeninger ydes 100% tilskud af driftsudgifter til renter af prioritetsgæld, skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendom samt udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Det er således kun udgifter relateret til bygningen, der kan dækkes. Inventar, renoveringer og udendørsarealer er ikke omfattet af ordningen.

Har en forening mere end 10% aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse medlemmers andel af det samlede antal aktive medlemmer. Der sker ikke nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år.

Det betyder, at de idrætsforeninger, som er hjemmehørende i egne eller lejede lokaler, i de fleste tilfælde kun kan opnå tilskud for den andel af medlemmer, som er under 25 år.

OBS: Der gives ikke lokaletilskud til udsendte gebyrregninger for lån af kommunale lokaler og faciliteter.

Puljen yder tilskud til medlemmer af sejlklubber, søspejdergrupper mv. med bopæl i Helsingør Kommune.

Er jeres forening en hav- eller søforening, der er tilknyttet en havn i Helsingør Kommune, har I mulighed for at få dækket jeres udgifter til registrerede bådpladser og havnepladser

Der ydes refusion for registrerede bådpladser til joller, som benyttes af medlemmer op til 25 år med bopæl i Helsingør Kommune. Bådpladserne skal være ejet af klubben. Joller defineres som sejlbåde, der er beregnet til at blive trukket op på land efter endt brug.

I ordningen indgår endvidere, at der stilles to afgiftsfrie pladser til rådighed for klubbernes instruktions- og følgebåde.

Refusionen udregnes efter Helsingør Nordhavns gældende takster for de største jolletyper, som fx Flipper, Snipe eller OK.

Der kan også ydes refusion for indendørs opbevaring af joller om vinteren, når vinteropbevaringen er aftalt kollektivt af sejlklubben for dens jollesejlere.

Hvis du har en forening, der tilbyder voksenundervisning, er der særlige muligheder for tilskud.

Læs mere om tilskud til voksenundervisning

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt