Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Hvis du holder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer mod en reduceret betaling.

 Søg deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

 • Du kan tidligst få en deltidsplads fire uger før forventet fødsel.
 • Ordningen gælder børn i alderen mellem 26 uger og til skolestart.
 • Børn kan være på deltidsplads i alle dagtilbud – både kommunale, selvejende og private dagtilbud.
 • Hvis dit barn allerede går i dagtilbud, beholder dit barn pladsen i sit nuværende dagtilbud.
 • Deltidspladsen skal søges for én sammenhængende periode.
 • Tilbud om en deltidsplads gælder ikke, når du modtager økonomisk tilskud til en privat pasningsordning.
 • Du kan tidligst ansøge tre måneder inden, du ønsker at starte deltidspladsen.

Kommunal institution

Din ansøgning om deltidsplads i kommunale, selvejende dagtilbud skal være Pladsanvisningen i hænde senest 14 dage før den ansøgte periodes start.

Private dagtilbud og dagtilbud uden for Helsingør Kommune

Din ansøgning om deltidsplads i private dagtilbud og dagtilbud uden for kommunen skal være Pladsanvisningen i hænde senest to måneder før den ansøgte periodes start. Perioden hvor der ønskes deltidsplads skal altid starte den første i en måned og slutte den sidste i en måned.

Din ansøgning skal bl.a. indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at en af forældrene er på barsel i perioden. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller Jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes (der vil typisk være indgået aftale senest otte uger efter fødslen).

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter forbundet ved en dagtilbudsplads, som ikke afhænger af den tid barnet er i dagtilbuddet.

Det er institutionen der bestemmer, hvordan de 30 timer skal placeres.

Deltidsplads i en anden kommune og deltidsplads i privat institution skal begynde den første i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor forældrenes ret til fravær udløber.

 • Hvis en forælder er på barsel eller har forældreorlov efter barselsloven, har I ret til deltidspladser til jeres børn i dagtilbud for børn mellem 26 uger og til skolestart.
 • I kan skiftes til at have barsel/forældreorlov under den ansøgte periode med deltidsplads.
 • Deltidspladsen skal søges for én samlet periode, minimum 1 måned. I kan have op til fem uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.
 • Forældre, som genoptager arbejdet delvist, har fortsat ret til en deltidsplads.

I kan vælge, at jeres barns plads skal overgå til en fuldtidsplads før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. I skal kontakte Pladsanvisningen, hvis I ønsker at afbryde ordningen.

Har dit barn deltidsplads i en anden kommune eller i en privat institution, er det et krav, at du skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af deltidspladsen senest to måneder før, ændringen træder i kraft. 

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt