Private daginstitutioner

Oversigt over de private daginstitutioner i Helsingør Kommune.

Du er velkommen til at kontakte den private daginstitution for information om opskrivning, venteliste m.m.

Når Pladsanvisningen modtager besked om en fremtidig indmeldelse i en privat institution, slettes dit barn fra den kommunale venteliste. Hvis dit barn får plads som vuggestuebarn, kan dit barn fortsat stå på venteliste til en børnehave, hvor aldersgruppen er fra to eller tre år til skolestart.

Er dit barn indmeldt i en kommunal institution eller en privat institution, skal indmeldelsesforholdet være afsluttet, inden barnet kan starte i en (ny) privat institution.

Godkendte private daginstitutioner:

Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner efter Dagtilbudsloven § 20:

Godkendt i Byrådet den 7. november 2005. Redigeret oktober 2007, da lovgrundlaget pr. 1. august 2007 er Dagtilbudsloven. Redigeret og godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. september 2016.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud (Dagtilbudsloven) indeholder bl.a. etablering og drift af dagtilbud. Loven trådte i kraft den 1. august 2007. Seneste lovbekendtgørelse kan læses på https://www.retsinformation.dk.

Loven betyder, at kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Den private leverandør skal leve op til gældende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger på børneområdet. (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Social- og Indenrigsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet)

Den private leverandør skal efterleve samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner i forbindelse med bygningsforhold, brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold, bestemmelser vedrørende befordring af børn med videre.

Privatinstitutioner omfatter kun institutioner, mens dagplejer ikke er omfattet.

Lovgivning og Helsingør kommunes politikker og retningslinjer på området

I Helsingør Kommune kan der oprettes privatinstitutioner med børn i alderen 26 uger til skolestart efter dagtilbudsloven § 20.

Privatinstitutionen er forpligtet til at leve op til gældende lovgivning og politikker i Helsingør Kommune, samt ny lovgivning og nye politikker som vedtages.

Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen blandt andet lever op til:

 • Formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. dagtilbudsloven § 7
 • Bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. dagtilbudsloven § 8-10
 • Sprogvurdering og sprogstimulering, jf. dagtilbudsloven § 11
 • Regler om aktindsigt, notatpligt, tavshedspligt, partshøring og begrundelse, jf. offentlighedsloven og forvaltningsloven.
 • Gældende krav til bygninger, legepladser, beredskabs- og brandværnsmæssige forhold, arbejdsmiljøforhold, sundhedsmæssige forhold, køkkenmæssige forhold og bestemmelser vedrørende befordring af børn med videre.
 • Privatinstitutionen skal indhente en Børneattest ved ansættelsen eller beskæftigelse af personale, der som led i udførelse af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år, jf. bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale med videre.
 • Kommunens politikker og målsætninger på området, herunder blandt andet:
  • Deltagelse for alle – Sammenhængende børne- og Ungepolitik 0 – 18 år
  • Rygepolitik på dagtilbudsområdet
  • Alkoholpolitik på dagtilbudsområdet
  • Mad- og måltidspolitik i dagtilbud - børn 0 – 5 år
  • Retningslinjer for sprog- og læse/skriveudvikling
  • Uddannelsesniveau for ledere – jf. Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune.
 • Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en Kvalitetsrapport. Skabelon fremsendes af Center for Dagtilbud og Skoler, Fritid og Idræt.
 • Privatinstitutionen skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.
 • Privatinstitutionen skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg, og støtte det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på, at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd og at bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
 • Privatinstitutionen skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling, samt give barnet rum til at lege og lære og til fysisk udfoldelse, samvær og mulighed for udforskning af omgivelserne.
 • Privatinstitutionen skal give børn mulighed for medbestemmelse og medansvar og som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed og evner til at indgå i forpligtende fællesskaber.
 • Privatinstitutionen skal medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og for samspillet med naturen.
 • Privatinstitutionen skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Privatinstitutionen skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Privatinstitutionen skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud.

Læs Deltagelse for alle – den sammenhængende børne- og Ungepolitik 0-18 år.

Forældreindflydelse

Privatinstitutionen skal sikre forældrene indflydelse. Forældrene skal som minimum have indflydelse på principperne for privatinstitutionens arbejde, principper for anvendelse af budgetramme samt indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale i privatinstitutionen.

Lukkedage

Privatinstitutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen og privatinstitutionen er derfor forpligtet til at tilbyde alternativ pasning på lukkedage. De eneste dage privatinstitutionen kan holde lukket uden at tilbyde alternativ pasning er Grundlovsdag og den 24. december samt weekender og helligdage.

Rygepolitik

Helsingør Kommune er en røgfri arbejdsplads. Der ikke må ryges på områder og arealer, hvor børn og unge færdes og opholder sig. Ligeledes må personalet ikke ryge, hvor børn og unge kan se det, for at forhindre, at personale bliver rollemodeller for rygning.

Alkoholpolitik

Helsingør Kommune har den holdning, at arbejde og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Derfor er det ikke acceptabelt, hvis medarbejdere indtager, lugter af eller er påvirket af alkohol eller rusmidler i arbejdstiden. Der må alene drikkes alkohol på arbejdspladserne ved aftalte, særlige fællesarrangementer, jubilæer og lignende. 

Mad- og måltidspolitik

Sundhed

Gældende krav til bygninger, legepladser, retningslinjer vedrørende forebyggende sundhedsordninger, ernæringspolitik og embedslægeforhold m.v. skal efterleves.

Arbejdsmiljø

Privatinstitutionen skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af Arbejdspladsvurdering (APV).

Forældrene skal opskrive deres barn/børn på kommunens venteliste, og kan når der anvises en plads vælge en privatinstitution. Når forældrene vælger en privatinstitution bliver de efterfølgende slettet fra den kommunale venteliste.
Privatinstitutionen udformer selv sine optagelsesregler, og træffer selv afgørelse om optagelse. Institutionen er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i institutionen. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt.

Reglerne må ikke formelt eller reelt udelukke visse grupper af børn fra optagelse i privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller ikke kan indrettes til at varetage barnets behov.

Institutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn fx virksomhedsbørnehaver.

Institutionen skal gennem sine pædagogiske indsatser sikre den samme inkluderende kultur, som i kommunens øvrige dagtilbud.

Privatinstitutionen skal udarbejde en pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen fra 3 år til skolestart, der giver rum for leg, læring og udvikling.

Den pædagogiske læreplan skal med udgangspunkt i sammensætningen af børnegruppen beskrive privatinstitutionens arbejde med mål for læring og indeholde overordnede pædagogiske beskrivelser af relevante mulige aktiviteter og metoder. Herudover skal det beskrives, hvordan udsatte børns læring understøttes. Læringsmålene er fælles overordnede mål for, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces i privatinstitutionen skal lede frem imod. Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling fastsætter nærmere regler for indhold af og overordnede mål for læring i dagtilbud og privatinstitutioner.
Privatinstitutionens forældrebestyrelse godkender den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal evalueres årligt af forældrebestyrelsen i privatinstitutionen med henblik på eventuel revision.

Som en del af læreplanen skal privatinstitutionen, på lige fod med de kommunale dagtilbud, beskrive hvordan arbejdet med et godt børnemiljø, jævnfør Dagtilbudsloven § 7, stk. 1, bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.

Støtteressourcer

Ansøgning om specialpædagogisk bistand skal sendes til Dagudvalget. Procedure og kriterier fremgår af nedenstående dokument, som er udarbejdet af Børne- og Ungerådgivningen. 
Ansøgningen vurderes af Dagudvalget, som løbende holder visitationsmøder.

Såfremt barnet anerkendes at have behov for specialpædagogisk bistand, og der ikke er ledig støttepædagog, tilbydes råd og vejledning til institutionen indtil støttepædagog kan starte, svarende til praksis i de kommunale dagtilbud.
Udgifter til støttepædagog og/eller rådgivning fra støttepædagogkorpset finansieres af kommunen ved siden af driftstilskuddet. Forud for ansøgning om specialpædagogisk bistand skal laves en PPV ved Børne- og ungerådgivningen.
Ansøgning om udarbejdelse af PPV sendes til Børne- og ungerådgivningen.

Sprog

Privatinstitutionen skal medvirke til og understøtte børns demokratiforståelse, integration i og samhørighed med det danske samfund, og der skal derfor tales dansk i privatinstitutionen.

Sprog- og læse/skriveudvikling

Privatinstitutionen er forpligtet til at følge retningslinjerne for sprog- og læse/skriveudvikling, som er gældende i Helsingør Kommune.

Lederen af privatinstitutionen skal have en pædagoguddannelse. Privatinstitutionen skal have en personalesammensætning, der består af 70 % pædagoger og 30 % medhjælpere, på linje med de kommunale.

Vikardækning

Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at privatinstitutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet.

Studerende

Privatinstitutionen skal, på lige vilkår med de kommunale institutioner, indgå i den fælles forpligtelse, som kommunen har i forhold til at stille praktikpladser til rådighed for studerende på pædagoguddannelsen. Det er den kommunalt udpegede praktikkoordinator der, i dialog med institutionerne, fordeler de studerende. Der følger ikke økonomi med til denne opgave – præcis som det er tilfældet for de kommunale daginstitutioner. Privatinstitutionen vil skulle modtage såvel lønnende som
ulønnede studerende.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansatte ved privatinstitutionen dækkes ikke af de kommunale overenskomster, og er heller ikke omfattet af kommunens personalepolitik og aftaler om personalegoder.

Tavshedspligt og underretningspligt

Personale i privatinstitutioner har tavshedspligt i lighed med personale i kommunens institutioner, jævnfør Straffelovens § 152 om uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger, der er modtaget i forbindelse med offentlig tjeneste eller hverv. Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt jfr. Lov om social service § 153 og 154. Det betyder blandt andet, at privatinstitutionen er forpligtet til at kontakte kommunen hvis den får kendskab til eller grund til at antage, at et barn kan have behov for særlig støtte eller at et barn har været udsat for overgreb. Privatinstitutionen er desuden forpligtet til at underrette kommunen hvis den får kendskab til, at et barn fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Kommunen Tilsyn og kontrolfører tilsyn med privatinstitutionen. Tilsynet forholder sig til bestemmelser i dagtilbudsloven, godkendelseskriterierne samt privatinstitutionens egne mål, pædagogiske læreplaner med videre.

I tilsynet påses:

 • at forældre og børn får den service, som de har krav på ifølge lovgivning og kommunale mål og rammer
 • at privatinstitutionen er egnet til ophold for de børn, som tilbuddet er bestemt for
 • at personalet har de fornødne kvalifikationer
 • at privatinstitutionen reelt påtager sig de opgaver, der fremgår af godkendelseskriterierne
 • at opgaverne løses på en sådan måde, at de vil kunne opfylde de opstillede mål
 • at sikre at tilskud og eventuelt overskud ikke går til ulovlige formål

Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med det kommunale tilsyn således, at det kan foregå frit og uhindret. Kommunen kan kræve at se dokumentation i det omfang det er nødvendigt, for at tilsynet kan udøves. Privatinstitutionen har pligt til straks at meddele kommunen, hvis der sker ændringer i forhold til godkendelseskriterier eller vedtægter.

Privatinstitutionens tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til institutionen bortfalder.

Kommunen fører ikke økonomisk tilsyn med privatinstitutionen.

Sikkerhedsstillelse og økonomisk hæderlighed

 • Driftsgaranti. Der kræves en bankgaranti svarende til 3 måneders drift.
 • Økonomisk hæderlighed. Krav om at leverandøren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i erhvervsudøvelsen.

Tilskud

Kommunen er forpligtet til at yde tilskud til dagtilbudspladser for børn i alderen 26 uger til og med 3. klasse, der er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud. Det vil sige at børnene skal være opskrevet på kommunens venteliste. Tilskuddet består henholdsvis af et drifts-, bygnings- og administrationstilskud. Tilskuddet betales månedsvis forud baseret på antallet af indmeldte børn. Der betales tilskud i 12 måneders rater, uanset om forældrebetalingen sker over for eksempel 11 måneder.

Tilskuddet udbetales også hvis barnet optages i en privatinstitution beliggende i og godkendt af en anden kommune.

Privatinstitutionen fastsætter selv forældreandelen og der er ikke et minimum eller maksimum på forældrebetalingen. Hvis forældrene ikke betaler for opholdet er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene. Privatinstitutionen har ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og privatinstitutionen aftalt varsel.

Driftstilskud

Der gives tilskud fra den dato, hvor barnet er indmeldt. Driftstilskuddet er afhængigt af barnets alder, og beregnes ud fra de gennemsnitlige netto budgetterede driftsudgifter (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Tilskuddet reguleres i forhold til åbningstiden. Tilskuddet reguleres årligt pr. 01.01.

Bygningstilskud

Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i privatinstitutionen efter dagtilbudsloven § 37.

Bygningstilskuddet svarer til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende dagtilbud i kommunen.

Administrationstilskud

Privatinstitutionen er berettiget til at modtage et administrationstilskud pr. barn optaget i privatinstitutionen, jævnfør Dagtilbudslovens § 38. Administrationstilskuddet svarer til det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn, som kommunen giver til selvejende dagtilbud i kommunen.

Søskende- og fripladstilskud

Der ydes søskende- og fripladstilskud efter gældende lovgivning. Tilskuddene udbetales til institutionen hver måned sammen med driftstilskuddet. Hvis der er regulering, opkrævning/tilbagebetaling af tilskud, vil dette blive opkrævet hos, eller tilbagebetalt direkte, til forældrene.

Konkurs

Hvis privatinstitutionen går konkurs skal Helsingør Kommune straks underrettes af hensyn til omplaceringen af børn til de kommunale dagtilbud, men konkursen er ellers kommunen uvedkommende.

Erstatningsansvar

Privatinstitutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om fx aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig overfor kommunen.

Der kan søges om oprettelse af privatinstitution hele året. Privatinstitutionen kan forvente oplysning om, hvorvidt den er godkendt senest 2 måneder efter kommunen har modtaget ansøgningen, såfremt ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger.

Ansøgning om godkendelse af privatinstitution sendes til:
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Birkedalsvej 27, 3000 Helsingør.
Ansøgningen kan også sendes på mail: dsfi@helsingor.dk

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28

Skriv sikkert til Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt