Pasning af eget barn

Som forælder i Helsingør Kommune kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution.

Tilskuddet skal søges pr. barn for minimum 8 uger og maksimalt 12 måneder. Tilskudsperioden kan deles i to perioder. Perioder skal være minimum 8 uger. Du kan benytte ordningen fra dit barn er 24 uger og til skolestart.

Ansøg om tilskud til pasning af dit eget barn - Brug MitID

Tilskud fra 1. januar 2024

 • Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2 år: 7.145 kroner pr. måned pr. barn.
 • Tilskud til børn i alderen 3 år til skolestart: 3.785 kroner pr. måned pr. barn.

Tilskuddet Udbetales den sidste hverdag i måneden – bagud. Tilskuddet er A-skattepligtigt for den forælder, der får tilskuddet.

Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Tilskuddet indberettes automatisk til Skat.

Tilskud fra 1. maj 2024

 • Børn fra 6 måneder til og med den måned, de bliver 3 år: 7.145 kroner pr. måned.
 • Børn fra måneden efter de bliver 3 år og indtil skolestart: 3.785 kroner pr. måned.
 • Du ikke have anden indtægt.
 • Det er kun muligt at søge om tilskud en gang pr. barn.
 • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal du kunne fremvise, at du fx har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.
 • Du må ikke have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder barselsdagpenge, SU m.m.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet om ophold og danskkundskaber gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen. 

Hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af hjælpeforanstaltninger efter § 40 i Serviceloven anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i dagtilbud, kan kommunen beslutte, at forældre ikke kan få tilskud.

 • Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads og bortfalder, hvis tilskudsmodtageren flytter til anden kommune.
 • Tilskuddet skal søges pr. barn for min. 8 uger og max. 12 måneder. Tilskudsperioden kan deles*.
 • Tilskuddet ydes tidligst fra den dato, vi har modtaget din ansøgning. Det er derfor ikke muligt at søge med tilbagevirkende kraft. Tilskuddet kan udbetales fra det tidspunkt, dit barn kan optages i dagtilbud.
 • Der kan højst udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand må ikke overstige beløbet for max dagpenge.
 • Barnet/børnene må ikke benytte et dagtilbud så længe, der udbetales tilskud for pasning af barnet. Har familien andre børn end det, der ydes tilskud til, kan disse godt være indmeldt i et dagtilbud.
 • Barnet skal være noteret på den kommunale venteliste, for at du kan modtage tilskud.

* Tilskudsperioden pr. barn kan deles i to. Tilskudsperioden må samlet set ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode. Tilskudsperioden kan endvidere deles mellem barnets forældre, hvis begge har ret til ydelser efter dagtilbudsloven, jf.§ 2 stk. 2. Det betyder, at forældre kan dele tilskudsperioden for det enkelte barn op i maksimalt to dele, som samlet set ikke må overstige den fastsatte maksimumsperiode. Forældre kan således opdele perioden med tilskud i fx to perioder af seks måneder, eller en periode på tre måneder efterfulgt af en periode på ni måneder mv. Perioden skal dog minimum være otte uger.

Forældre må modtage tilskuddet under almindelig ferieophold i udlandet af kortere varighed 3-5 uger forudsat, at tilskudsmodtageren passer barnet under udlandsopholdet.

Tilskuddet kan gives til retlige forældre, herunder adoptanter, plejeforældre samt samlevende til barnets forælder i husstanden, der opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. De betyder, at såfremt forældrene ønsker at dele perioden mellem sig, er det en forudsætning, at den respektive forælder kan leve op til kravene i dagtilbudslovens § 87 på det tidspunkt, hvor tilskuddet skal udbetales.

Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, kan du søge en plads i dagtilbud efter Helsingørs Kommune. 

Afbrydes tilskuddet, inden der er gået otte uger, skal du betale hele det udbetalte tilskud tilbage.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen