Privat pasning

Forældre til småbørn kan vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et dagtilbud.

Privat Pasning gælder for børn i alderen 24 uger til skolestart. 

Ansøg om tilskud til privat pasning

Skriv dit barn op - Digital Pladsanvisning

Helsingør Kommune yder tilskud til forældre, som vælger at få deres barn passet i en privat pasningsordning.

Tilskud til brug for privat pasning træder i stedet for en plads i et dagtilbud. Helsingør Kommune skal derfor tilbyde en plads i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte pladsen. Accepteres en plads i et dagtilbud ophører tilskud til privat pasning dagen inden start i dagtilbud.

Privat pasning er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44. I private pasningsordninger er der bl.a. ikke krav om:

 • Udarbejdelse af pædagogisk læreplan, jf dagtilbudslovens § 8 og 9.
 • Sprogvurdering af barnet i 3-års alderen. Sprogvurderingen foretages af kommunalbestyrelsen jf. §11, stk. 2 og 4.
 • Formaliseret forældreindflydelse, jf dagtilbudslovens §§ 14-16.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf dagtilbudslovens § 29.

Der ydes ikke økonomisk fripladstilskud til Privat pasning.

Ordningen kan vælges for børn i alderen fra 24 uger og til skolestart.

Forældre indgår en skriftlig aftale med den private pasningsordning om at passe deres barn, enten i pasningspersonens eget hjem, hjemme hos familien eller i en pasningsordning, hvor flere pasningspersoner har slået sig sammen.

Privat pasning giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: 

 • En aftale hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager.
 • En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene IKKE har arbejdsgiverforpligtelser.

For at kunne få tilskud:

 • Skal du bo, eller være skattepligtig i Helsingør Kommune.
 • Skal du søge om tilskud til Privat Pasning på Digital Pladsanvisning.
 • Skal Pladsanvisningen have en kopi af den pasningsaftale, du indgår med den private pasningsordning.
 • Skal Pladsanvisningen have godkendt pasningsaftalen ud fra gældende regler.

Pladsanvisningen sender en bevilling til dig når:

 • Pladsanvisningen har modtaget din ansøgning om tilskud via Digital Pladsanvisning.
 • Pladsanvisningen har modtaget en kopi af pasningsaftalen mellem forældre og den private pasningsordning og kan godkende denne.

Alle forældre, der har folkeregisteradresse eller er skattepligtige i Helsingør Kommune, har ret tilskud til Privat Pasning efter de gældende regler i Dagtilbudsloven.

Tilskuddet udbetales månedsvis forud den sidste hverdag i måneden.

Pladsanvisningen skal have ansøgningen om tilskud til Privat Pasning to måneder før kontraktstart. Modtager Pladsanvisningen ansøgning om tilskud senere end to måneder før kontraktstart, kan I risikere, at tilskuddet for den første måned først blive udbetalt måneden efter. Der vil så blive udbetalt to måneders tilskud samtidig.

I skal selv indsende kvitteringen for betalingen af pladsen senest den 4. i måneden via Digital Pladsanvisning.

Hvis vi ikke modtager kvitteringen rettidigt, tilbageholdes fremtidige udbetalinger, og der oprettes et krav på for meget udbetalt tilskud.

Hvis vi modtager kvitteringen for sent, vil tilskuddet først blive udbetalt måneden efter. Der vil så blive udbetalt to måneders tilskud samtidig.

Den private børnepasser fastsætter selv den månedlige pris for pasning af barnet.

Tilskuddet ophører ved overgang til dagtilbud.

Helsingør Kommune videregiver oplysning om den private pasningspersons løn til SKAT.

Tilskuddet ydes ikke, hvis der i forbindelse med det pågældende barn, modtages tilskud til selv at passe barnet.

Forældre, der ønsker at benytte sig af en Privat Pasningsordning, skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning. Den skriftlige pasningsaftale skal være underskrevet af begge parter. Aftalen skal godkendes af Helsingør Kommune. 

Forældre og privat pasningsordning udarbejder en pasningsaftale, som SKAL indeholde følgende punkter og være læsbar:

 • Hvem aftalen indgås mellem.
 • Barnets daglige pasningsbehov/timer pr. uge.
 • Navn på privat pasningsordning, navn på privat pasningsperson, pasningsadresse og telefonnummer.
 • Pasning og aflønning i forbindelse med sygdom, fridage og ferie.
 • Navn og cpr.nr. på barnet.
 • Betaling for pasning pr. måned.
 • Forventet pasningsperiode - start/slut dato.
 • Gensidige opsigelsesvarsler.
 • Underskrifter fra privat pasningsperson og forælder.

Forældrene skal selv søge om tilskuddet via Digital Pladsanvisning og vedhæfte underskrevet kontrakt.

Vi skal have ansøgning med kontrakten senest den 1. i måneden før barnet starter, modtages den senere, vil tilskuddet først blive udbetalt måneden efter, og der vil så blive udbetalt to måneders tilskud samtidig.

Når der er bevilget Privat Pasning, bliver behovsdatoen på ventelisten for ønske om institutionsplads ændret til den slutdato, der er aftalt for Privat Pasning

Passes barnet i en godkendt privat pasningsordning, kan forældre få dækket op til 75 procent af de dokumenterede udgifter i forbindelse med pasningen.

1. januar 2024

0-2 år max. Tilskud: 7.145 kroner pr. barn.

Tilskuddet nedsættes fra den 1. i den måned, barnet fylder tre år.

3-5 år max tilskud: 3.785 kroner pr. barn.

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 71% af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende. Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, 0-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i skole. Det betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år. Se under punktet ”Ændring af pasningsperiode eller pris”.

Der bliver løbende foretaget stikprøver og krævet dokumentation fx i form af bankudskrifter for betaling til den privat pasningsordning.

1. maj 2024

Børn fra 6 måneder til og med den måned, de bliver 3 år: 7.145 kroner pr. måned.

Børn fra måneden efter de bliver 3 år og indtil skolestart: 3.785 kroner pr. måned.

Børn, der passes i private pasningsordninger, er ikke omfattet af bestemmelsen om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud. Der ydes søskendetilskud.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 71% af, hvad det netto koster at drive en tilsvarende kommunal dagtilbudsplads.

Tilskuddet er fastsat på grundlag af udgifter til fuldtidspasning. Ved deltidspasning nedsættes tilskuddet tilsvarende. Tilskuddet er opdelt i 2 aldersgrupper, 0-2 år og 3-5 år og anvises sidste gang, måneden før barnet fylder 3 eller 5 år, eller starter i skole. Det betyder, at bevilling af tilskud skal revideres, når barnet fylder 3 år. Se under punktet ”Ændring af pasningsperiode eller pris”.

Der bliver løbende foretaget stikprøver og krævet dokumentation fx i form af bankudskrifter for betaling til den privat pasningsordning.

Der er forskel på en privat pasningsordning og et dagtilbud. 

Overordnet set er forskellen mellem privat pasning og dagtilbud, at den private pasningsordning er en privat virksomhed og dermed ikke en del af kommunens dagtilbud. Der kan ikke søges økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

De private pasningsordninger er ikke underlagt de samme lovgivningsmæssige krav som dagtilbuddene, selvom de selvfølgelig skal leve op til dagtilbudsloven, arbejde med børns læring mv.  

Helsingør Kommune fører tilsyn med, at den private pasningsordning lever op til de lovgivningsmæssige rammer, men I er som forælder selv ansvarlig for, at tilbuddet understøtter jeres barns trivsel, udvikling og læring.

Sprogvurdering af børn i 2-års alderen

Når jeres barn ikke går i dagtilbud, bliver han/hun indkaldt til sprogvurdering, når han/hun er omkring 2 år. I har som forældre pligt til at lade jeres barn deltage i en sprogvurdering samt eventuelt efterfølgende sprogstimulering.

Sprogvurderingen foregår på Jordkloden, Sydvej 17, 3000 Helsingør. I får indkaldelsen i jeres digitale postkasse. 

Hvis en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering, har Helsingør Kommune pligt til at iværksætte sprogstimulering. Omfanget af sprogstimuleringen skal ske på baggrund af sprogvurderingen ud fra det enkelte barns behov. Hvis et barn er tosproget, og en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogstimulering, skal sprogstimuleringen ske i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud (Dagtilbudsloven § 11). Dette kan enten være i et almindeligt dagtilbud eller i sprogstimuleringstilbuddet Jordkloden. 

Forskel på private pasningsordninger og almene dagtilbud

Privat pasning er ikke omfattet af mange af de regler, der gælder for de almene dagtilbud. Det betyder, at der ikke er krav om:

 • Udarbejdelse af pædagogiske lærerplaner (Dagtilbudsloven § 8 og 9).
 • Formaliseret forældreindflydelse (Dagtilbudsloven § 14-16).
 • Alternativ pasning ved sygdom, ferie eller lukkedage.
 • At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbuddet, gælder ikke for private pasningsordninger (Dagtilbudsloven § 29).

Private pasningsordninger er underlagt andre krav

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med børns læring skal derfor indholdsmæssigt kunne stå mål med kravene til læring og pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Det indebærer blandt andet, at læringsforståelsen i den private pasningsordning vil skulle bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse. 

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Behov for støtte

Helsingør Kommune kan ikke yde støtte efter dagtilbudsloven til børn i privat pasning. Hvis I som forældre bliver bekymrede over jeres barns trivsel, udvikling og/eller læring, og pasningsordningen ikke kan imødekomme barnets behov for støtte, skal I gå i dialog med Helsingør Kommune. Det kan medføre råd og vejledning til jer som forældre og/eller en nærmere afdækning af mulighederne for at imødekomme barnets behov for støtte.

Sker der ændringer vedr. pris eller periode i den indgåede kontrakt, skal I via Digital Pladsanvisning indsende blanketten " Tillæg til kontrakt - ændring af pris eller pasningsperiode i nuværende kontrakt", som den private passer skal udfylde og underskrive.

Skiftes der privat passer, skal der ansøges på ny via Digital Pladsanvisning.

Inden der kan indgås en pasningsaftale, skal den private børnepasser og pasningsstedet godkendes af Helsingør Kommune. Ønsker du at blive godkendt som privat pasningsordning skal du kontakte Sanne Gudmann, som er konsulent i Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt på telefon 49 28 33 16.

For at blive godkendt som privat børnepasser skal du være fyldt 18 år, og du skal desuden dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Som dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber skal personen fremvise en gennemført 9.-klasseprøve i dansk med mindst karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’ eller tilsvarende dokumentation.

Helsingør Kommune indhenter straffe- og børneattest på alle over 15 år i den husstand, hvor barnet passes.

Den private pasningsordning skal tilrettelægges, så alle børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dette betyder bl.a., at den private børnepasser skal tilrettelægge indholdet i børnenes dag, så der er fokus på at børnene udvikler forståelse af demokratiske normer og værdier, jf. Dagtilbudsloven § 81, stk. 5. Den private pasningsordning skal tillige tilrettelægge arbejdet, så det fremmer børns læring gennem gode og alderssvarende læringsmiljøer. Læringsforståelsen skal bygge på et bredt læringsbegreb der fremmer og understøtter børns sproglige, motoriske, sociale og emotionelle udvikling.

Sker der ændringer i godkendelsesaftalen, herunder anskaffelse af større legeredskaber, ombygning og brug af nye lokaler, skal det meddeles til og godkendes af Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune kan tilbagekalde en godkendelse med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at der er opstået en situation, hvor pasningsstedet ikke ville være blevet godkendt enten på grund af sikkerhedsmæssige eller pædagogiske forhold. Helsingør Kommunes afgørelse om tilbagekaldelse af en godkendelse kan indbringes for Ankestyrelsen.

Afslag på godkendelse, samt tilbagekaldelser af aftaler, vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning.  

Helsingør Kommune fører løbende tilsyn med de private pasningsordninger herunder, om pasningen er tilrettelagt efter de krav, som følger loven og pasningsaftalen. Antallet af tilsynsbesøg kan variere og kan være både anmeldte og uanmeldte. Får kommunalbestyrelsen kendskab til, at forholdene i en privat pasningsordning er uforsvarlige, kan kommunalbestyrelsen inddrage en allerede udstedt tilladelse.

Tilsynet er både af pædagogisk og sikkerhedsmæssig karakter. Hvis barnet passes af en privat passer i familiens eget hjem, bliver der kun aflagt 1 uanmeldt besøg om året. Ansvaret for børns udvikling og trivsel påhviler til enhver tid forældrene.

Ris eller ros til den private børnepasser

Hvis du enten ønsker at rose eller klage over den private børnepasser, skal det ske til den private børnepasser. Du skal henvende dig Helsingør Kommune, hvis du mener, at godkendelsen af den private børnepasser bør trækkes tilbage.

Ønsker forældre at ændre behovsdatoen til en plads i et kommunalt dagtilbud, er det muligt selv at ændre datoen via ”Digital Pladsanvisning”. Forældrene skal selv opsige aftalen med den private pasningsordning i henhold til pasningsaftalen.

Tilskud til brug for privat pasning træder i stedet for en plads i et dagtilbud og kommunalbestyrelsen skal derfor tilbyde en plads i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller forældrene ikke længere ønsker at benytte pladsen.

Hvis forældrene siger ”ja” til en tilbudt dagtilbudsplads, ophører tilskuddet til Privat Pasning dagen før, barnet er indmeldt i dagtilbuddet.

Hvis forældrene siger ”nej” til en ønsket dagtilbudsplads, vil barnet blive slettet fra ventelisten. Forældrene kan derefter opskrive barnet på ny.

I det tidsrum, hvor barnet er i Privat Pasning, kan barnet være ”aktivt” på ventelisten.

Pladsanvisningen

Birkedalsvej 27
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 27 37

Borgere: Send Digital Post til Pladsanvisningen
Virksomheder: Send Digital Post til Pladsanvisningen